Lokal do wynajęcia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
12.2015

INFORMACJA
o wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wynajem lokalu o powierzchni 148 m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczna w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce nr sprawy FK.3310.15.2015.
Termin składania ofert upłynął w dniu 12.01.2016 r Konkurs nie został rozstrzygnięty. 

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

DYREKTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WARCE OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

znajdującego się w budynku Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Warszawskiej 45 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

Lokal jest własnością Gminy Warka, CeSiR jest zarządcą obiektu.
Powierzchnia lokalu wynosi 148 m2 , stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi - 16,00 zł netto. Minimalna miesięczna kwota najmu wynosi 2368,00 zł netto.

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie weryfikacji ofert i ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
Pomieszczenia lokalu będące przedmiotem konkursu wymagają remontu i przystosowania do rodzaju planowanej działalności, wszelkie koszty z tym związane Najemca pokrywa z własnych środków.
Częściowy zwrot nakładów poniesionych przez Najemcę nastąpi w trakcie trwania umowy poprzez dokonywanie potrąceń z kwoty czynszu.
Umowa może zostać zawarta na okres 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Centrum Sportu i Rekreacji dysponuje projektem technicznym lokalu gastronomicznego, który może nieodpłatnie przekazać Najemcy.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą oferenta,
adresem i numerem telefonu. Na kopercie umieszcza się napis:
„OFERTA KONKURSOWA - NR SPRAWY FK.3310.15.2015
WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 45"
Termin składania ofert wyznacza się do dnia 12 stycznia 2016 r. do godz. 16.00

Oferty można składać w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji pokój nr 67, od poniedziałku do piątku W godz. od 8.00 16.00, lub przesłać pocztą operatora publicznego, decyduje data wpływu do CeSiR.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2016 r. o godz.10.00
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego :www.warka.pl, na stronie CeSiR: www.cesir.warka.pl oraz w sekretariacie CeSiR w Warce, ul. Warszawska 45, pok.nr 67

Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 można oglądać lokal będący przedmiotem konkursu i zapoznać się z projektem przebudowy lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 48 667 24 74 osoby dokontaktu

- Małgorzata Taraszewska - kom. 500 230 677,
- Robert Szczepaniak - kom. 500 330 236